KBT

VÄLKOMMEN TILL 

WARNER KBT-PRAKTIK

En psykologmottagning i centrala Stockholm


Jag heter Veronica Warner, är legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala universitet. Psykologexamen 2003. Har många års erfarenhet av att möta personer i kris, sorg, som kämpar med ångest eller är drabbade av depressiva symtom. Behandlingsmässigt använder jag mig utav kognitiv beteendeterapi (KBT), vilken är den psykologiska behandlingsmetod med störst evidens inom olika områden av psykisk ohälsa.

OM KBT

Hur vi som personer agerar i olika situationer har sin grund i vår inlärningshistorik. Dels hur vi under uppväxten har sett andra agera i liknande situationer, men vi har även formats av konsekvenserna av vårt tidigare agerande; dvs av hur vår närmaste omgivning bemötte vårt agerande; i form av uppskattning, lyhördhet, intresse, uppmuntran eller det motsatta i form av ointresse, nedlåtande kommentarer, irritation eller ilska. Allt vi är med om formar oss. Det påverkar vår självkänsla, vilka gränser vi vågar sätta gentemot andra och hur mycket vi vågar lyssna inåt och tro på oss själva, även när inte andra gör det.


Kognitiv beteendeterapi (KBT) har som fokus att få bukt med dysfunktionellt beteende och tänkande, samt att på så vis åstadkomma emotionell förändring. En behandlingskontakt inleds alltid med en s k "funktionell analys" där fokus är att tillsammans ta reda på när problemet första gången uppstod, vilken funktion det fyller i dagsläget, samt för att ta reda på vad som vidmakthåller det. Vi stämmer även av kring dina förväntningar avseende behandlingen och utformar därefter tillsammans ett behandlingsmål. Därefter inleds arbetet med att åstadkomma önskvärd förändring. Du får efter varje session med dig en hemuppgift att arbeta vidare med tills nästa gång vi ses. Det kan t ex handla om att göra registreringar i de situationer som triggar problembeteendet. I behandlingsarbetet ingår ofta terapeutledd successiv exponering för det som du kanske länge har undvikit eller med stor ångest tagit dig igenom. I arbetet ingår även att balansera negativa tankar som annars hindrar dig i olika avseenden i vardagen.


En vanlig behandlingslängd är 10-15 sessioner. Varje session är 45 min lång.

Tips för att läsa mer om KBT och forskning:

KBT

På www.kbt.nu kan du läsa mer om den evidensbaserade behandlingsmetoden KBT och dess tillämpningsområden.

Medlem i

Ångestsyndrom

Här kan du läsa mer om olika typer av ångestproblematik, samt hur de behandlas enligt evidens.

Depression

Här kan du läsa mer om depression och hur det behandlas enligt evidens.

Copyright @ All Rights Reserved